KOŠICE - SÍDLISKO PODHRADOVÁ  SPOJOVACIE CHODNÍKY A SCHODISKÁ

problematika spojovacích peších koridorov

Na úvod

Stránky sú zhotovené ako pracovné prostredie pre oboznámenia sa so stavom spojovacích chodníkov a schodíšť na sídlisku Podhradová. 

Podhradová je sídliskom na kopci. Žiaľ pomerne živelnou výstavbou v 2. etape sa niekedy v 70. rokoch 20. storočia začala výstavba nad Gerlachovskou cestou, čo bola deliacou čiarou pre hromadnú bytovú výstavbu realizovanú na prelome 50. a 60. - tich rokov 20. storočia. https://podhradova.webnode.sk/ Vznikla nová alebo horná Podhradová. Tá má svoje špecifiká. Je to časť zastavaná nízkou individuálnou bytovou výstavbou vo forme individuálnych rodinných domov, 4 - bytoviek, átriovou zástavbou. Nemá ani základné služby, verejné parkoviská či státia, verejné priestranstvá, nemá vnútornú MHD, ale iba približovaciu, ktorá obchádza hornú Podhradovú. Je to Kavečianska cesta, čo vlastne oddeľuje sídlisko od susednej Suchej doliny.

Žiaľ pomerne nekoncepčný urbanistický prístup neumožnil dotiahnúť serpentínové usporiadanie ulíc pre zástavbu rodinnými domami, ako spojnicu celým horným sídliskom od Gerlachovskej po Kavečiansku cestu. Ulice blízko nad sebou nie sú prepojené žiadnou cestou, takže vzniká paradox, že spodnejšia ulica je prístupná od starej Podhradovej od Gerlachovskej a horná ulica je prístupná od strelnice na Kavečianskej ceste na hrebeni kopca. 

Našťastie zostali aspoň pre pešiakov pozemkové preluky, ktoré tu ďalej spomínam a ktoré prepájajú jednotlivé etáže ulíc. Tu sa zriaďovali terénne schodištia, ako strmé spojnice ulíc nad sebou. Svojou polohou však netvoria ucelenú koncepciu a vlastne ich utajením sú predurčené na malý záujem mesta a ostatnej verejnosti, ktorá sa tunajšími  problémami nepotýka (žiadne info tabule, smerové navigácie). Prepojenia sa realizovali iba účelovo, sú úzke a miestami strmé a nebezpečné, bez schodiska. Stavebne zhotovené schodišťové úzke prepojenia, ako - tak slúžia, ale len zdravým chodcom, a dá sa povedať že miestami len sezónne a bez pohotovej údržby, hoci aj miestami značne poškodené a so závadami. (polámaná pochôzna časť, vykývané zábradlia, miestami vo vzduchu) Prístup s kočíkmi či invalidnými vozíkmi je tu nemožný. Prejde bicykel, ale len tlačením cez stupne či nejaké pražce. Niektoré prepojenia sú len vychodenými prťami s nejakými improvizovanými pražcami, čo asi vznikli z iniciatívy miestnych dobrovoľníkov.     

Schodištia v prelukách pozemkov

Nie je to spracované úplné, chýbajú najmä spojnica:

  • Ďumbierskej a Kostolianskej, čo je spojnica Podhradovej a Ťahanoviec ku mostu, ku Aničke
  • Kavečianskej a Vihorlatskej, zastávka Mengušovská pri opornej stene na Kavečianskej ceste
  • Kostolianskej a Zoborskej - zabudnutý zanedbaný koridor pri záhradkách na okraji (pôvodného) sadu

to snáď pripravím v blízkej dobe

Podhradová 

by mohla byť východzím bodom k turistickým trasám v extraviláne mesta. Nie je, čo je na škodu, žiadne tabule, žiadne info o blízkom košickom hrade, podľa čoho sa sídlisko nazýva a kde vznikali tunajšie dejiny. Pripravil som trasovanie cyklotrás má ho mesto a... Momentálne realizujeme dobrovoľnícke značkovanie na Kavečianskej a okolí strelnice. 

Žiaľ je to všetko neusporiadané a čo sa týka schodišťových spojníc, tie pozná len úzky okruh domácich. Ináč je to dokonale schované bez akýchkoľvek usmerňujúcich tabúľ, smeroviek, navigácie, upozornení. Takže, ak sa má niečo v tejto oblasti vylepšiť, musí to mať kompletnú myšlienku.

Nájdu sa tu ešte aj menšie "lokálky" napríklad pod Slavkovskou  ku Gerlachovskej. Sú to vlastne vyšliapané spojnice miestnych, bez nejakých staviteľských schodíšť.

Prihodil som tu aj 

iné koridory, spojovacie chodníky mimo dopravných ciest

  • Sú to hluché územia napr. pod vedením vysokého napätia čo je vedené od Ťahanoviec smerom na baňu Bankov - preluka, spojnica pri veterinárnom inštitúte - spojnica medzi cestou Pod Hradovou a Kavečianskou cestou.   

https://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/doprava/eurovelo-sever/     

materská stránka https://podhradova.webnode.sk/

Na mapke môžete kliknúť do úseku a zobrazí sa vám podstránka. 

Meranie je spoločné so stránkou https://podhradova.webnode.sk/ 

Administrátor Vladimír Čuchran https://horami.sk/zivotopis-pracovny/